Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2023/24
Akademickie Liceum Ogólnokształcące NURT

Dni Otwarte*

9 lutego 2023 r., godz. 18.00
16 marca 2023 r., godz. 18.00

  Zapisy na egzamin wewnętrzny

  do 20 kwietnia 2023 r.
  (zapis przez stronę www zakładka REKRUTACJA)
  Opłata za egzamin 150 zł
  Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Rodziny NURT
  49 2130 0004 2001 0516 0601 0001

  Zapisy na Rozmowę Kwalifikacyjną dla Kandydatów zwolnionych z egzaminu 

  do 20 kwietnia 2023 r.
  (zapis przez stronę www zakładka REKRUTACJA)

   Egzamin wewnętrzny
   (język polski, matematyka, język angielski)

   22 kwietnia 2023 r., godz. 9.00 – 12.00

   Rozmowa Kwalifikacyjna
   z Kandydatami zwolnionymi z egzaminu **

   22 kwietnia 2023 r., godz. 9.30 – 13.00

    Rozmowa Kwalifikacyjna
    z Kandydatami , którzy pisali egzamin

    6 maja 2023 r. oraz 13 maja 2023 r.

    Ogłoszenie listy przyjętych Kandydatów

    26 maja 2023 r.

     Rozmowa z Rodzicami Kandydata oraz podpisanie umowy edukacyjnej i wpłata wpisowego (1000 zł)

     Od 30 maja do 30 czerwca ***

     Złożenie oryginału świadectwa
     ukończenia SP

     od 23 czerwca - złożenie oryginału świadectwa daje gwarancję przyjęcia (po wyczerpaniu limitu miejsc kandydat trafia na listę rezerwową)

      * Poza Dniami Otwartymi zapraszamy również̇ na comiesięczne spotkania z cyklu Akademickie Czwartki – szczegółowy terminarz na naszej stronie www
      ** Warunki zwolnienia z egzaminu wyszczególnione w kryteriach rekrutacji na naszej stronie www
      *** Podpisanie umowy w tym terminie obniża opłatę̨ czesnego za wrzesień 2023 o 50%

      Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2023/24
      Akademickie Liceum Ogólnokształcące NURT

      Kryteria naboru uczniów
      Nabór uczniów odbywa się na podstawie sumy punktów uzyskanych w rekrutacji. Maksymalna liczba punktów wynosi 75. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdego z elementów. Uczniowie, którzy uzyskali zwolnienie z egzaminu wewnętrznego pisemnego otrzymują maksymalną liczbę punktów przewidzianą za egzamin, czyli 20.

      Proces rekrutacji składa się z czterech elementów:

      1. Ocena spełniania podstawowych kryteriów
       a. Średnia ocen nie niższa niż 4,0 w 1 semestrze / 2 trymestrze klasy VIII
       b. Zachowanie przynajmniej dobre w 1 semestrze / 2 trymestrze klasy VIII
      2. Egzamin wewnętrzny (pisemny) – maksymalna liczba punktów - 20
       język polski, matematyka, język angielski 
       22.04.2023 r., godz. 9.00 – 12.00
       Zwolnienie z egzaminu wewnętrznego pisemnego
       Osoby spełniające jedno z poniższych kryteriów mogą być zwolnione z egzaminu pisemnego:
       a. Średnia ocen 5,25 oraz zachowanie przynajmniej bardzo dobre w 1 semestrze / 2 trymestrze klasy VIII
       b. Laureat lub finalista konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim
       c. Wynik próbnego egzaminu ósmoklasisty (marzec/kwiecień́ 2023): uzyskanie co najmniej 90% oznacza zwolnienie z danego przedmiotu (dotyczy uczniów Szkoły ZDRÓJ i Szkoły ISKRY).
      3. Rozmowa kwalifikacyjna – maksymalna liczba punktów - 50
       Dotyczy wszystkich kandydatów. Jest przeprowadzana w obecności dwóch nauczycieli i trwa około 30 min.
      4. ŚREDNIA OCEN – maksymalna liczba punktów - 5
       4,00 – 4,49 - 1 p
       4,50 – 4,74 - 2 p
       4,75 – 4,99 - 3 p
       5,00 – 5,24 - 5 p


      Zapisy na egzamin 
      Termin zapisów: do dnia 20.04.1023 r. (zakładka REKRUTACJA na stronie www.alo.nurt.edu.pl/). 
      Na adres: zapisy@nurt.edu.pl prześlij:
      - potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacyjnej*
      - zrzut ekranu dziennika elektronicznego potwierdzający spełnienie podstawowych kryteriów (pkt . 1)

      Ogłoszenie wyników
      Wyniki rekrutacji zostaną zakomunikowane kandydatom i ich rodzicom drogą elektroniczną na podane adresy e-mail.

      1 Opłata za egzamin wynosi 150 zł

      Numer konta bankowego:
      Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Rodziny NURT
      Konto  49 2130 0004 2001 0516 0601 0001
      W tytule przelewu: Opłata za egzamin, nazwisko i imię Kandydata

      Zapraszamy!