Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2024/25
Akademickie Liceum Ogólnokształcące NURT

Dni Otwarte*

8 lutego 2024 r. od godz. 16:15
14 marca 2024 r. od godz. 16:15

  Zapisy na egzamin wewnętrzny

  do 15 kwietnia 2024 r.
  (zgłoszenie przez stronę www, zakładka REKRUTACJA)
  opłata rekrutacyjna 200 zł
  Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Rodziny NURT
  Konto 36 1020 5226 0000 6802 0784 3040

  Egzamin wewnętrzny
  (język polski, matematyka, język angielski)

  20 kwietnia 2024 r., godz. 9:00 – 12:30

   Rozmowy kwalifikacyjne

   22 - 26 kwietnia 2024 r.
   13 - 17 maja 2024 r. 

   Ogłoszenie listy przyjętych Kandydatów

   24 maja 2024 r. 

    Rozmowa z Rodzicami Kandydata oraz podpisanie umowy edukacyjnej
     i wpłata wpisowego (dwukrotność czesnego)

    Od 30 maja do 30 czerwca 2024 r.

    Złożenie oryginału świadectwa ukończenia SP

    od 21 czerwca 2024 r.
    złożenie oryginału świadectwa daje gwarancję przyjęcia
    (po wyczerpaniu limitu miejsc kandydat trafia na listę rezerwową)

    * Poza Dniami Otwartymi zapraszamy również̇ na comiesięczne spotkania z cyklu Akademickie Czwartki – szczegółowy terminarz na naszej stronie www
    ** Warunki zwolnienia z egzaminu wyszczególnione w kryteriach rekrutacji na naszej stronie www
    *** Podpisanie umowy w tym terminie obniża opłatę̨ czesnego za wrzesień 2023 o 50%

    REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/25

    Pełne kryteria rekrutacji PDF
    1. Wstępne kryteria (średnia ocen i zachowanie)
     do 15 kwietnia 2024 r.
     a. średnia ocen nie niższa niż 4,0 na 1 semestr / 2 trymestr klasy VIII
     b. zachowanie przynajmniej dobre na 1 semestr / 2 trymestr klasy VIII

     Średnia ocen jest wyliczana na podstawie wykazu ocen z dziennika elektronicznego Kandydata (przesłanego na adres: zapisy@nurt.edu.pl, po zgłoszeniu dokonanym przez stronę https://alo.nurt.edu.pl/index.html#rekrutacja)

    2. Egzamin wewnętrzny (pisemny)
     20 kwietnia 2024 r. godz. 9:00 – 12:30
     do uzyskania - 60 pkt
     1. jęz. polski  –  20 pkt
     2. matematyka  –  20 pkt
     3. jęz. angielski  –  20 pkt

     Zakres egzaminu: podstawa programowa SP
     Formuła egzaminu: część testowa oraz część otwarta (w tym zadania o wyższym stopniu trudności)

    3. Rozmowa kwalifikacyjna
     22 kwietnia – 17 maja 2024 r.
     do uzyskania - 80 pkt
     1. część - 20 pkt
     2. część - 30 pkt
     3. część - 30 pkt

     Rozmowa jest przeprowadzana w obecności dwóch nauczycieli i trwa ok. 30 min.
     Składa się z trzech części: 
     1. przygotowana wcześniej wypowiedź nt. „Czego oczekuję od szkoły na etapie liceum?”
     2. autoprezentacja nt. zainteresowań, planów i motywacji Kandydata 
     3. trzy pytania z wiedzy ogólnej (losowane z puli niejawnych pytań)

    4. Działalność społeczna i charytatywna
     do 15 kwietnia 2024 r.
     Oceniana na podstawie potwierdzonego pisemnie dorobku kandydata
     • Dokumenty dostarczone na rozmowę kwalifikacyjną
     • Przykładowe elementy, które będą brane są pod uwagę:
        1. aktywne zaangażowanie w życie szkoły
        2. aktywne uczestnictwo w organizacjach harcerskich i skautowych
        4.. zaangażowane w życie parafii i wspólnot religijnych
        5. uczestnictwo w akacjach charytatywnych
        6. wolontariat
        7. zaangażowanie w życie społeczności lokalnej

     Dodatkowymi elementami, które mogą być wzięte pod uwagę przy ocenie, są pisemne rekomendacje np. od dyrektora szkoły, nauczyciela, księdza proboszcza czy innych osób, polecających kandydata.

    5. Średnia ocen (kl. VII i VIII) do 15 kwietnia 2024 r.
     do uzyskania 15 pkt:
     za świadectwo z wyróżnieniem na koniec kl. 7 - 5 pkt
     za oceny na I sem./II trym. kl. 8 w zależności od średniej:

     4,00 - 4,49         2 pkt
     4,50 - 4,74         5 pkt
     4,75 - 4,99         7 pkt
     5,00 - 5,24         10 pkt

    6. Osiągnięcia pozaszkolne
     do 15 kwietnia 2024 r.
     - Udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach
     - Wysokie miejsca w konkursach i zawodach sportowych i artystycznych
     - Kopie dokumentów należy przesłać na adres zapisy@nurt.edu.pl po dokonaniu zgłoszenia przez stronę https://alo.nurt.edu.pl/index.html#rekrutacja

    Opłaty

    Opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł

    Dane do przelewu: 
    Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Rodziny NURT 
    ul. Fryderyka Pautscha 9, 51-651 Wrocław 
    Konto 36 1020 5226 0000 6802 0784 3040 
    W tytule przelewu: Opłata rekrutacyjna, nazwisko i imię Kandydata

    Płatność do dnia 15 kwietnia 2024 r.

    Kryteria naboru uczniów
    Nabór uczniów odbywa się na podstawie sumy punktów uzyskanych w rekrutacji. Maksymalna liczba punktów wynosi 200. 

    Ogłoszenie wyników
    Wyniki rekrutacji zostaną zakomunikowane kandydatom i ich rodzicom drogą elektroniczną na podane adresy e-mail w dniu 24 maja 2024 roku.
    Gwarancją miejsca jest podpisanie umowy edukacyjnej, wpłata wpisowego (dwukrotność czesnego) oraz złożenie oryginału świadectwa do dnia 30 czerwca 2024 r.

    Rekrutacja uzupełniająca
    W razie przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej (lipiec / sierpień 2024 r.) brane są pod uwagę wyniki państwowego egzaminu ósmoklasisty oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej (pkt. 2)    Numer konta bankowego:
    Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Rodziny NURT
    Konto  49 2130 0004 2001 0516 0601 0001
    W tytule przelewu: Opłata za egzamin, nazwisko i imię Kandydata

    Pełne kryteria rekrutacji PDF

    Zapraszamy!