Zapisz się na egzamin
school

Prestiżowe liceum

 • dobra szkoła w dobrej lokalizacji
 • sieć 30 placówek w całej Polsce
 • wysoki poziom edukacyjny
 • akademicka kadra
 • dress code

Wybierz swoją ścieżkę

 • elastyczny wybór rozszerzeń
 • akademicki system oceniania
 • roczne projekty badawcze
 • zajęcia fakultatywne

Szansa na osobisty rozwój

 • tutoring akademicki dla każdego ucznia
 • świetna atmosfera
 • warsztaty psychologiczne
 • opieka duchowa

Misja

W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym NURT tworzymy przestrzeń, w której młodzi ludzie wzrastają intelektualnie, moralnie i duchowo. Wspieramy uczniów w dążeniu do dojrzałości i samodzielnego podejmowania życiowych decyzji, oferując wysoki poziom nauczania, możliwość wyboru własnej ścieżki edukacyjnej, zindywidualizowany tutoring akademicki oraz formację opartą na wartościach chrześcijańskich.

O nas

 • ambitne wzorce – ścisła współpraca z ALO Pryzmat z Pruszkowa
 • sieć 30 placówek w całej Polsce
 • wysoki poziom edukacyjny
 • akademicka kadra
 • dress code
 • domowa, przyjazna atmosfera
 • wartościowe środowisko rówieśnicze
 • rozwój kompetencji społecznych uczniów
Pobierz informator

Rekrutacja

Kryteria przyjęcia:

 • zachowanie przynajmniej dobre
 • średnia ocen minimum 4.0
 • rozmowa indywidualna z kandydatem i z rodzicami
 • egzamin wewnętrzny lub zwolnienie z egzaminu
 • opłata rekrutacyjna 200 zł
Pełne kryteria rekrutacji

Opłaty

Czesne:

 • 990 zł – płatne co miesiąc na podstawie noty finansowej

Wpisowe:

 • 1980 zł – płatne przy podpisaniu umowy o edukację dziecka

  Zapewniamy zniżki dla młodszego rodzeństwa uczęszczającego do naszych placówek (w szczególnych wypadkach możliwe indywidualne ustalenia finansowe).
Zapisz się na egzamin

Biuro rekrutacji: 514 292 111, zapisy@nurt.edu.pl

Nauka - Liceum Akademickie

WYSOKI POZIOM EDUKACYJNY

 • częsta ewaluacja (dużo ocen), bieżąca informacja zwrotna dla ucznia
 • regularne diagnozy przy użyciu wystandaryzowanych narzędzi (pomiar Edukacyjnej Wartości Dodanej)
 • zwiększona liczba godzin z przedmiotów maturalnych w podstawie
Zobacz siatki godzin

WYKWALIFIKOWANA KADRA

 • nauczyciele, którzy są przewodnikami i mentorami dla uczniów
 • bliska współpraca z uczniem budowana na wzajemnym szacunku i zaufaniu

ELASTYCZNY SYSTEM ROZSZERZEŃ

 • język angielski: od I semestru klasy I (rozszerzenie obowiązkowe dla wszystkich uczniów) - uczony wg autorskiego programu (osobne jednostki Speaking, współpraca z British Council - program ADDVANTAGE)
 • wybór przedmiotu wiodącego od II semestru klasy I (matematyka, biologia, historia lub język polski)
 • wybór przedmiotu rozszerzonego od I semestru klasy II (chemia, geografia, fizyka, WOS, informatyka, drugi język obcy lub filozofia)

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH

 • punkty za pracę w semestrze oraz za końcowy egzamin
 • system akademicki zakładający dojrzałość ucznia
 • budowanie wewnętrznej motywacji do systematycznej nauki

SESJA EGZAMINACYJNA PO KAŻDYM SEMESTRZE NAUKI

 • egzamin pisemny i ustny z każdego przedmiotu rozszerzonego
 • przygotowanie uczniów do regularnego zaliczania większych porcji materiału (synteza poszczególnych tematów z danego przedmiotu)
 • systematyczne przygotowanie do egzaminu maturalnego (egzaminy składają się z zadań maturalnych) oraz oswajanie ze stresem egzaminacyjnym)

PLAN PRZYGOTOWAŃ DO MATURY

 • harmonogram przygotowań rozłożony na cały rok szkolny
 • dodatkowe jednostki lekcyjne z przedmiotów maturalnych w ostatniej klasie
 • maratony naukowe w wybrane soboty

ROCZNE PROJEKTY BADAWCZE

 • nauka metody badawczej: stawiania hipotezy, zbierania danych, zaplanowania i przeprowadzania badań, opracowania wyników i wyciągania wniosków
 • projekty indywidualne w klasie I; projekty grupowe w klasach starszych
 • praca pod kierunkiem opiekuna projektu, rozłożona na pięć etapów

WARSZTATY AKADEMICKIE

 • Kulturoznawstwo - godzina dla współczesnej kultury (film, teatr, malarstwo, rzeźba, architektura, muzyka)
 • Science - godzina dla nauk przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia i wszelkie połączenia między nimi)
 • Filozofia z elementami etyki - moralne dylematy współczesności
 • Ekonomia i polityka gospodarcza - skąd się bierze bogactwo? co to jest kapitał? jak powstaje wartość?

DOROCZNA KONFERENCJA NAUKOWA

 • konferencja organizowana przez uczniów kl. III
 • temat przewodni wybierany na początku każdego roku szkolnego
 • prezentacja wyników rocznych projektów badawczych z zakresu tematu konferencji

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

 • wyjścia i warsztaty w szkole w ramach przedmiotów rozszerzonych
 • poznawanie praktycznego wymiaru nauki
 • inspiracja dla własnych projektów

STYPENDIA NAUKOWE

 • stypendium dla uczniów z wysoką średnią ocen (5,0) oraz dla finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych
 • możliwość uczestnictwa w dodatkowym rozszerzeniu lub w wybranych zajęciach pozalekcyjnych w ramach stypendium
 • dodatkowy czynnik motywujący do podejmowania wyzwań

AKADEMICKIE CZWARTKI

 • comiesięczne otwarte spotkania z zaproszonym gościem na akademickim poziomie
 • panele, dyskusje, debaty z udziałem uczniów
 • spotkania w rocznym cyklu tematycznym

KLUB DEBAT NURTU

 • nauka argumentacji na akademickim poziomie, budowanie umiejętności kulturalnego prowadzenia merytorycznych dyskusji,
 • ćwiczenie się w krytycznym myśleniu
 • oswajanie z sytuacją wystąpień publicznych

Rozwój - Więcej Niż Nauka

TUTORING

 • Tutor jako szczególne wsparcie dla każdego ucznia
 • Spotkania z uczniem 1:1 minimum raz w miesiącu
 • Praca nad kluczowymi obszarami osobistego rozwoju:
 • poznawanie siebie (wybór rozszerzeń i dalszej ścieżki edukacyjnej)
 • własne priorytety i cele na dany rok szkolny
 • planowanie czasu
 • relacje (w rodzinie, w klasie, z rówieśnikami)
 • własne zainteresowania
 • rozwój fizyczny, emocjonalny, intelektualny i duchowy
 • samoocena
Nasza koncepcja tutoringu

WYCIECZKI INTEGRACYJNE

 • trzydniowy wyjazd z wychowawcami klasy w połowie września w każdym roku szkolnym (wyjazd w teren: góry, parki krajobrazowe, jeziora)
 • okazja do zadbania o relacje wewnątrzklasowe
 • dodatkowy całodniowy wyjazd w połowie roku szkolnego

WYJAZDY NAUKOWE

 • trzydniowe wyjazdy z nauczycielami przedmiotów rozszerzonych w czerwcu w każdym roku szkolnym (wyjazd do wybranego miasta w Polsce)
 • zajęcia na uczelniach wyższych, w placówkach naukowych lub kulturalnooświatowych
 • rozwijanie naukowych pasji, pokazywanie możliwych perspektyw i ścieżek kariery

TEATR UCZNIOWSKI 

 • przedstawienia napisane i wyreżyserowane przez samych uczniów
 • wieczorki poetyckie, etiudy teatralne, sztuki poważne i humorystyczne
 • okazja do kreatywnej ekspresji

WIECZORY FILMOWE (Dyskusyjny Klub Filmowy)

 • wartościowe, nieoczywiste filmy
 • wieczory filmowe wg zasady: prelekcja – projekcja – dyskusja
 • działalność DKF prowadzona samodzielnie przez uczniów

GODZINA DLA KULTURY

 • cotygodniowe zajęcia w ramach planu dla uczniów rozszerzających język polski
 • antropologia kultury, sztuka audiowizualna, etnografia, architektura, design, taniec
 • wyjścia na ciekawe spektakle teatralne

SAMORZĄD SZKOLNY

 • coroczne wybory przedstawicieli klas oraz przewodniczącego samorządu szkolnego
 • comiesięczne spotkania z dyrekcją szkoły
 • oddolne inicjatywy, realny wpływ na życie szkoły

CZERWCOWY PIKNIK INTEGRACYJNY

 • piknik dla uczniów i nowoprzyjętych kandydatów do LO
 • impreza organizowana przez uczniów 
 • okazja do zebrania funduszy na wsparcie wycieczek

DOŁĄCZ DO NAS

Formularz rekrutacyjny

ALO NURT ściśle współpracuje z ALO PRYZMAT w Pruszkowie

Dobrze jest mieć dobrych przyjaciół :)
Dziękujemy!